Vision

  • The visions of the “Mehmet Akif” school are to follow the development of science and technology step by step and to transmit it to students in teaching, education, as well as in the school infrastructure.
  • To work with the most efficient methods that lead to increasing success, to achieve the highest standards of education in the world.
  • Schools, students and parents work together to enable children to learn and gain knowledge in environments that support the physical, emotional, social and learning development of each child.
  • Conception and acquisition of foreign languages ​​as an important instrument of development at their highest levels. To have a close cooperation between the school, parents and teachers for the general education of children, in whom essential elements of life are clearly visible.

  • Vizionet e shkollës “Mehmet Akif” janë që të ndjekë zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë hap pas hapi dhe t’ua transmetojë atë nxënësve në mësimdhënie, edukim, po ashtu edhe në infrastrukturën e shkollës.
  • Të punojë me metodat më efikase të cilat çojnë drejt ngritjes së suksesit, që të arrihen standardet më të larta të arsimit në botë.
  • Shkolla, nxënësit dhe prindërit bashkëpunojnë për t’u krijuar mundësi fëmijëve të mësojnë dhe të përfitojnë njohuri në mjedise të cilat mbështesin zhvillimin fizik, emocional, shoqëror dhe mësimor për çdo fëmijë.
  • Konceptimi dhe përvetësimi i gjuhëve të huaja si instrument i rëndësishëm zhvillimi në nivelet më të larta të tyre.
    Të ketë një bashkëpunim të ngushtë midis shkollës, prindërve dhe mësimdhënësve për formimin e përgjithshëm të fëmijëve, te të cilët shfaqen dukshëm elemente thelbësore jetësore.