Competitions

Apply for active competitions – Aplikoni për olimpiada aktive

MAC Lipjan : Apliko Tani (Apply Now)

MAC Prizren : Apliko Tani (Apply Now)

MAC Gjakova : Apliko Tani (Apply Now)


English Olympiads – Gara në Gjuhën Angleze

The English Language Competition for grades 8 and 9 is in two stages.

  • First stage is online. It has 50 questions. Duration is 75 minutes.
  • Second stage is in school. It has 50 questions. Duration is 75 minutes.

Gara e Gjuhës Angleze për klasat e 8-ta dhe të 9-ta janë në dy faza.

  • Faza e parë është online. Provimi ka 50 pyetje. Kohëzgjatja e provimit është 75 minuta.
  • Faza e dytë është në shkollë. Provimi ka 50 pyetje. Kohëzgjatja e provimit është 75 minuta.

Chemistry Olympiads – Gara në Lëndën e Kimisë

The Chemistry Competition for grades 8 and 9 is in two stages.

  • First stage is online. It has 50 questions. Duration is 75 minutes.
  • Second stage is in school. It has 50 questions. Duration is 75 minutes.

Gara e Kimisë për klasat e 8-ta dhe të 9-ta janë në dy faza.

  • Faza e parë është online. Provimi ka 50 pyetje. Kohëzgjatja e provimit është 75 minuta.
  • Faza e dytë është në shkollë. Provimi ka 50 pyetje. Kohëzgjatja e provimit është 75 minuta.

IQ Challenge – Gara e Inteligjencës

The exam is for grades 5 to 9. It has 30 logic questions. Duration is 45 minutes.

Provimi është për klasat 5 deri në 9. Provimi ka 30 pyetje logjike. Kohëzgjatja e provimit është 45 minuta.


Entrance Exam – Provimi Pranues

The exam is for grades 5 to 9. Duration is 75 minutes. Question numbers as below.

Provimi është për klasat 5 deri në 9. Kohëzgjatja është 75 minuta. Numrat e pyetjeve si më poshtë.

WordPress Tables Plugin

Math Olympiads – Gara e Matematikës

The exam is for grades 5 to 9. It has 30 math questions. Duration is 45 minutes.
Provimi është për klasat 5 deri në 9. Provimi ka 30 pyetje matematike. Kohëzgjatja e provimit është 45 minuta.


Essay Competition – Gara e Esesë

The exam is for grades 5 to 9.

Provimi është për klasat 5 deri në 9.


Knowledge Competition – Gara e Diturisë

The exam is for grades 5 to 9. It has 60 general knowledge questions. Duration is 60 minutes.

Provimi është për klasat 5 deri në 9. Provimi ka 60 pyetje të njohurive të përgjithshme. Kohëzgjatja e provimit është 60 minuta.