History

Mehmet Akif School” is the first private school opened in post-war Kosovo. It started its activity in 2000, in the premises of the high school “Gjin Gazuli”, in Prishtina. A year later he was transferred as a tenant initially to a building located in Velani, and later to the building located in Veternik.

In the school year 2010 the College moved to its current facility in Banullë-Lipjan.

Teaching takes place at the level of upper secondary school (10-12), in the scientific direction.

The school offers food as well as accommodation in separate dormitories for boys and girls, for students coming from other cities in Kosovo.


Shkolla Mehmet Akif” është shkolla e parë private e hapur në Kosovën e pasluftës. Veprimtarinë e ka filluar në vitin 2000, në lokalet e Shkolles së mesme “Gjin Gazuli”, në Prishtinë. Një vit  më vonë  është transferuar si qiramarrës fillimisht në një objekt që gjendej në Velani, kurse më vonë në objektin që gjendej në Veternik.

Në vitin shkollor  2010 Kolegji kaloi në objektin e vet aktuale në Banullë-Lipjan.

Mësimi zhvillohet   në nivelin e shkolles së mesme të lartë (10-12),në drejtimin shkencor.

Shkolla ofron ushqim si dhe banim në konvikte të ndara për djem dhe vajza, për nxënësit që vijnë nga qytetet  e tjera të Kosovës.


Mehmet Akif School” in Prizren was opened in 2006, at the former Përllonka Factory. Whereas, in 2011 he moved to his facility located in Boka-Korishhë.

Teaching takes place at the following levels: preschool, primary, lower secondary school and upper secondary school in scientific direction.

Shkolla Mehmet Akif” në Prizren është hapur në vitin 2006, te ish- Fabrika e Përllonkes. Ndërsa, në vitin 2011 kaloi në objektin e vet që gjendet në Boka-Korishë.

Mësimi zhvillohet në këto nivele: parashkollor, fillor, shkollë e mesme e ulët dhe shkollë e mesme e lartë në drejtimin shkencor.


Shkolla Mehmet Akif” në Gjakovë u hap në vitin 2010 në objektet e ish- TMK-së,vendi i ashtuquajtur “Zidi Sadik Agës ” i cili është pronë e Kuvendit Komunal të Gjakovës dhe është marrë në  shfrytëzim për një kohë të caktuar nga Komuna e Gjakovës.

Fillimisht është bërë riparimi i objektit në fjalë në mënyrë që të jetë sa më i përshtatshëm për procesin mësimor. Me fillimin e vitit shkollor është bërë pranimi i nxënësve për kl.I-rë, VI-të dhe IX-të. Si rezultat i interesimit të qytetarëve është hapur edhe niveli parashkollor fillimisht me dy grupe. Në fund të vitit shkollor 2013-2014 niveli I –rë ka kaluar në objektin e ri i cili po ashtu gjendet në oborrin e kësaj shkollës.

Në kuadër të shkollës funksionojnë këto nivele të arsimit: parashkollor, shkolla fillore, shkolla e mesme e ulët dhe shkolla e mesme e lartë.