Policy

To enable the maximum use of quality education services to achieve our students’ goal. Quality is the primary responsibility that every employee of our institution should have. This responsibility can be realized in our institutions which provide a motivating and supportive learning environment, conditions for their training and development as well as an environment in which developments are encouraged.

For the continuous improvement of quality, special importance is given to the research of new practices and original works that are offered in service as soon as possible to our teachers, parents and students.

Every year, Gulistan educational institutions review the quality goals at the level of their schools and units in order to be in a “continuous development”. The quality procedures of our institutions are determined by evaluating the requests and suggestions of parents, students in according to the law so that their participation is enabled in this process.

For the effective implementation of the principles of quality, the leadership of educational institutions “Gulistan” is in constant cooperation and communication with officials of the Ministry of Education, other education officials, university professionals, company partners and leaders of support units of institutions our.


Të mundësojmë shfrytëzimin maksimal të shërbimeve cilësore të edukimit për t’i arritur nxënësit tanë synimin e tyre. Kualiteti është përgjegjësia parësore të cilën duhet ta ketë secili punonjës i institucionit tonë.Kjo përgjegjësi mund të realizohet në institucionet tona të cilat ofrojnë një mjedis të mësimit motivues dhe mbështetës, kushte për aftësimin dhe zhvillimin e tyre si dhe një mjedis në të cilin inkurajohen zhvillimet e reja.

Për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë i kushtohet rëndësi e vaçantë hulumtimit të praktikave të reja dhe punimeve origjinale që t’u ofrohen në shërbim brenda një kohe sa më të shkurtër mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve tanë.

Institucionet arsimore “Gulistan” çdo vit i rishikojnë synimet e cilësisë në nivel të shkollave dhe njësive të veta me qëllim që të jenë në një “zhvillim të vazhdueshëm” .Procedurat e cilësisë së institucioneve tona përcaktohen duke vlerësuar kërkesat dhe sugjerimet e prindërve, nxënësve në bazë të ligjit kështu që në këtë proces mundësohet edhe pjesëmarrja e tyre.

Për zbatimin efektiv të parimeve të kualitetit, udhëheqësia e e Institucioneve arsimore “Gulistan” është në një bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm me zyrtarët e ministrisë së arsimit, zyrtarët tjerë të arsimit, profesionistët e universitetit, partnerët e kompanisë si dhe udhëheqësit e njësive mbështetëse të institucioneve tona.