Our Goals

For our students;

 • To develop in a healthy and balanced way in spiritual, moral, mental and physical terms.
 • To be aware of current events and problems in the world, to be responsible to society, to think freely and to have scientific opinion.
 • To develop their skills and talents with modern methods.
 • To be among the first in terms of success in entrance exams of secondary and higher education institutions.
 • To develop their skills in fine arts such as: drawing, music, theater, etc.
 • To succeed in every sport discipline at the national and international level.
 • To be at a contemporary level in terms of effective communication with all people in this globalized world, regardless of language, religion and ethnicity.
 • Constantly follow the innovations and be able to actively use information technologies.
 • To be educated to the extent that they take the first places in project competitions and scientific olympiads at the national and international level.

For our teachers;

 • Provide technical, social and psychological opportunities to raise their skills to the highest level.
 • To offer optimal economic conditions to be satisfied to follow the latest developments in their field of vocational training.
 • Have good relationships with students and parents.
 • To be constantly informed about the latest developments in the field of education and the results of education in order to absorb different knowledge.

For other employees we ensure that;

 • To be people who work with desire and passion and to have good cooperation with the administration.
 • Be an example for students with their good behaviors.
 • Be rewarded for every success shown for their professional development.
 • To do teamwork that perform their responsibilities and tasks accurately and on time as well as to have a high quality behavior and philosophy.

Nxënësit tanë;

 • Të zhvillohen në mënyrë të shëndoshë dhe të balansuar në pikëpamje shpirtërore, morale, mendore dhe fizike
 • Të jenë të vetëdijshëm për ngjarjet dhe problemet aktuale në botë, të jenë të përgjegjshëm ndaj shoqërisë, të mendojnë në mënyrë të lirë dhe të kenë mendim shkencor
 • T’i zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre me metoda bashkëkohore
 • Të jenë në mesin e të parëve sa i përket suksesit në provimet pranues të institucioneve arsimore të mesme dhe të larta
 • T’i zhvilojnë aftësitë e tyre në artet e bukura siç janë: vizatim, muzikë, teatër etj.
 • Të kenë sukses në çdo disiplinë të sportit në nivel vendi dhe nivel ndërkombëtar
 • Të jenë në nivel bashkëkohor sa i përket komunikimit efektiv me të gjithë njerëzit në këtë botë të globalizuar, pa dallim të gjuhës, përkatësisë fetare dhe përkatësisë etnike
 • T’i përcjellin në vazhdimësi risitë dhe të jenë në gjendje që t’i shfrytëzojnë teknologjitë informative në mënyrë aktive
 • Të edukohen në atë masë sa që t’i marrin vendet e para në gara të projekteve dhe në olimpiada shkencore në nivel vendi dhe nivel ndërkombëtar.

Për mësimdhënësit tanë;

 • Të ofrojmë mundësi teknike, sociale dhe psikologjike për t’i ngritur në nivelin më të lartë aftësitë e tyre
 • Të ofrojmë kushte optimale ekonomike që të jenë të kënaqur për t’i përcjellur zhvillimet e fundit në fushën e tyre për aftësim profesional.
 • Të kenë raporte të mira me nxënës dhe me prindër
 • Të informohen vazhdimisht për zhvillimet e fundit në fushën e edukimit dhe rezultatet e arsimit në mënyrë që të absorbojnë njohuri të ndryshme

Për punonjësit tjerë sigurojmë që;

 • Të jenë persona që punojnë me dëshirë dhe pasion si dhe të kenë bashkëpunim të mirë me administratën
 • Të jenë shembull për nxënës me sjelljet e tyre të mira
 • Të shpërblehen në çdo sukses të treguar për zhvillimin e tyre profesional
 • Të bëjnë punë ekipore të cilat i kryejnë me saktësi dhe me kohë përgjegjësitë dhe detyrat e tyre si dhe të kenë një sjellje dhe filozofi të cilësisë së lartë