Our Values

“Mehmet Akif” School has listed their basic values ​​as follows:

  • Qualitative
  • Contemporary
  • Credibility
  • Originality
  • Team work

Shkolla “Mehmet Akif” vlerat e tyre bazë i kanë radhitur si në vijim:

  • Cilësor
  • Bashkëkohor
  • Besueshmëri
  • Origjinalitet
  • Punë ekipore