Mission

  • To educate generations, that in addition to the serious education received in every field, to be idealistic, visionary, social, polite and respectful to any kind of belief and idea.
  • To educate generations that respect the foundations of a democratic and legal state that all societies and communities need.
  • To educate a generation emancipated, self-aware and filled with love for the homeland to represent it with dignity everywhere.
  • To contribute to the development of friendship and common cultural values ​​of Kosovo with other countries.
  • Të edukojmë breza, që krahas arsimimit serioz të marrë në çdo fushë, të jenë idealist, vizionarë, social, të sjellshëm dhe të respektueshëm ndaj çdo lloj besimi e ideje.
  • Të edukojmë breza që respektojnë bazat e një shteti demokratik e ligjor që kanë nevojë të gjitha shoqëritë dhe komunitetet.
  • Të edukojmë një brez të emancipuar, të vetëdisuar dhe të mbushur me dashuri për atdheun që ta përfaqësojë me dinjitet kudo atë.
  • Të kontribuojmë me zhvillimin e miqësisë dhe vlerave kulturore të përbashkëta të Kosovës me shtetet e tjera.